Over 3D Golfvakanties

3D Golfvakanties is gespecialiseerd in golfreizen, binnen en buiten Europa. Wij adviseren u graag over banen en boeken starttijden op iedere gewenste locatie.
Van standaard tot maatwerk, met of zonder vlucht, van exclusief tot All Inclusive reizen.

Openingstijden:

Maandag – Donderdag 9:30AM - 17:00PM
Vrijdag 09:30AM - 14:00PM

Laatste Nieuws

0297-531322

Maandag – Donderdag 9.00 - 17.00 Vrijdag 09.00 - 15.00

Top
Algemene voorwaarden, Golf Vakantie, Golfreizen, Golfarrangement, Golfreis, Golf Arrangementen, Golfarrangementen, Golfvakantie, Golfvakanties
fade
5392
page-template-default,page,page-id-5392,mkd-core-1.2.1,mkdf-social-login-1.3,mkdf-tours-1.4.1,3dgolf child theme-child-ver-1.0,3dgolf-ver-1.10,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-down-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-light-header,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

3DGolfvakanties / Algemene voorwaarden

Op al onze reizen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing en wij gaan ervan uit dat u voor boeking hiervan kennis heeft genomen.

Voor toelating op een baan in het buitenland c.q. het boeken van een golfreis dient u in het bezit te zijn van een geldige handicapkaart – registratie.

Prijzen
Al onze reizen en prijslijsten zijn gebaseerd op verblijf in een 2 persoonskamer tenzij anders aangegeven.

Aanmelding/aanvaarding en betaling:
Aanmelding is mogelijk schriftelijk of telefonisch bij 3DGolfvakanties. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Bij aanmelding dienen de namen van de reizigers schriftelijk te worden opgegeven zoals vermeld in het paspoort inclusief de volledige eerste naam. Evt. kosten voortvloeiend uit foutieve opgave van deze namen door opdrachtgever zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Aanvaarding de reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van de offerte. De aanvaarding kan telefonisch en per email en is bindend. Aan offertes gebaseerd op vluchten met een lowcost airlines (o.a. Transavia, Easyjet en Ryanair) kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. de prijs. Deze prijs wordt pas definitief na ontvangst van een definitieve boeking en betaling op de door ons aangegeven bankrekening.

Golfbagage:
Per luchtvaartmaatschappij zijn er voorwaarden en condities voor het meenemen van de golfbagage. Dit verschilt per maatschappij en kan door de luchtvaartmaatschappij tussentijds worden aangepast zonder dat wij hierover worden geïnformeerd. In dat geval behouden wij ons het recht voor deze verhoging aan de klant door te berekenen.

Transavia: Max. 15kg € 84,00
KLM: Gratis voor Flying Blue Silver, Gold & Platinum deelnemers (max 23kg).
Voor Flying Blue Ivory  is 1 stuk ruimbagage inclusief, naar keuze een koffer of golftas (max 23kg)

Betaling:
Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan zoals vermeldt op de bevestiging/factuur. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Bij aanmelding binnen acht weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan. Onverminderd hetgeen is bepaald bij aanmelding van de reisovereenkomst zullen bij niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen de incassokosten voor rekening van de reiziger zijn.

*Administratiekosten € 35.00 per factuur ( Per 01 april 2024)
*Administratiekosten € 45,00 per factuur buiten Europa ( Per 01 april 2024 )
*Ticketkosten Transavia € 15,00 per ticket
*Ticket Only Transavia € 25,00 per ticket

*Wijzigingskosten € 35,00
*(Wijzigingen na ontvangst van uw factuur c.q. schriftelijke bevestiging)

*Kosten indien u wenst af te wijken van een groepsvoorstel  € 50,00

Wijziging door de opdrachtgever;

 1. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever wijziging in de reisovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet. Bovendien is hij/zij gehouden de wijzigingskosten € 35,- per boeking plus eventuele gemaakte communicatiekosten te voldoen.
 2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met reden worden omkleed.
 3. Vanaf 28 dagen voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.
 4. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
 5. In -de- plaats stelling; indien een of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan / kunnen deze reiziger (s) op verzoek van de opdrachtgever worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen met inachtneming van de volgende voorwaarden.
 • de andere persoon ( personen ) voldoet ( voldoen ) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
 • het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor de dag van vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in -de- plaats stelling
 • de opdrachtgevers en de derde (n) die als plaats- vervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt / optreden is / zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en tevens onder punt 1 genoemde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Annulering door de opdrachtgever
Iedere annulering kan pas in behandeling worden genomen nadat wij in het bezit zijn van een schriftelijk verzoek daartoe. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger naast eventuele verschuldigde reserverings- en of wijzigingskosten de volgende bedragen verschuldigd.

 • Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek; de aanbetaling  plus evt. annuleringskosten van het ticket en administratiekosten
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek; 50 % van de reissom, evt. annuleringskosten van het ticket en administratiekosten
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom en administratiekosten
 • Het annuleren van een reisovereenkomst door een of meer reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen in voorgaande leden, moeten worden betaald.
 • Indien de klant door een Positieve PCR test niet kan reizen, kan 3DGolfvakanties niet aansprakelijk gehouden worden voor de kosten van het annuleren van de reis ( Covid-19 )
  Note: tijdens feestdagen kunnen hotels afwijkende en strengere annuleringsvoorwaarden hanteren!

Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het restende aantal reizigers in de prijstabel staat vermeld. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men)
Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissom voor de oorspronkelijke reizigers noot te boven gaan.

Bij sommige reizen kunnen de vorenstaande afwijkende annuleringsbepalingen gelden, die dan nadrukkelijk bij de desbetreffende aanbieding zijn vermeld.

Verhoging luchthavenbelasting en brandstoftoeslag door de luchtvaartmaatschappij
Indien voor vertrek de luchthavenbelasting en/of veiligheidstoeslagen worden verhoogd of indien de luchtvaartmaatschappij een brandstof toeslag oplegt dan is 3DGolfvakanties genoodzaakt deze verhoging door te berekenen. Vanaf 01 januari 2021 heeft de overheid een nieuwe Vliegtax ingevoerd met terugwerkende kracht. Deze kosten zullen wij apart op de factuur vermelden, indien deze door  ons betaald dient te worden.

Verzekeringen
Wij adviseren u te alle tijden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank, de ANWB of een voor u bekende specialist in verzekeringen.

Aansprakelijkheid

 1. 3DGolfvakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en / of vergissingen in het programma en de prijsbijlage.
 2. 3DGolfvakanties draagt geen verantwoordelijkheid voor foto`s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
 3. Bij wijzigingen en / of vertragingen in de vluchtschema`s van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en / of weeromstandigheden zij de Internationale Vervoersvoorwaarden voor ( lijndienst ) vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing.
 4. 3DGolfvakanties behoudt zich het recht voor, indien gewichtige omstandigheden zulks vergen, wijzigingen aan te brengen in de reis, t.w. reisroute, accommodatie en excursies. De wijzigingen zullen de reiziger onverwijld met redenen worden meegedeeld.
 5. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en annuleringskosten verzekering is uitgesloten.
 6. 3DGolfvakanties is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger.
 7. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger niet kan maken wegens het ontbreken van enig ( geldig ) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn / haar rekening.
 8. 3DGolfvakanties is niet aansprakelijk voor eventuele prijsverhogingen en wijziging van zaken die door derden aangeboden worden, en die niet 3DGolfvakanties gereserveerd, c.q. betaald zijn.

Greenfees:
Vooruit betaalde greenfees worden niet gerestitueerd indien spelen niet mogelijk blijkt door weersomstandigheden of andere omstandigheden tenzij de baan hiertoe speciale permissie geeft.

Klachten
De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst die op de plaats van bestemming door hen / haar wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de plaatselijke vertegenwoordiger van 3DGolfvakanties, het kantoor in Nederland of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond naar passende oplossingen zal streven.

Als indiening van de klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de u als klant onverwijld contact op te nemen met 3DGolfvakanties.
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost verzoeken wij u deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij 3DGolfvakanties. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Stichting Geschillencommissie Reizen in Den Haag. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Prijswijzigingen
3DGolfvakanties B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in geldkoersen/vervoerskosten, heffingen en belastingen.

Toeristenbelasting
Op veel bestemmingen wordt tegenwoordig toeristenbelasting geheven. Deze belasting is onderhevig aan wijzigingen, en kan alleen ter plaatse worden betaald. 3DGolfvakanties is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en eventuele aanpassingen.

Ons bedrijf is aangesloten bij IAGTO

IAGTO, de internationale organisatie voor gespecialiseerde golfreis-touroperators. Aangesloten leden zijn met name professionele (golf-)reisorganisaties, golfresorts en golfbanen. IAGTO initieert ondermeer (markt-)onderzoeken en organiseert jaarlijks de grootste reisvakbeurs voor aangesloten leden.

3DGolfvakanties BV ( KVK 33249634 ) is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Vanaf 01 februari 2021 dient iedere reiziger een bijdrage te leveren aan dit fonds van  € 5,00 p.p. welke wij apart op uw factuur zullen vermelden.

U kunt dit controleren via : www.sgr.nl  of  www.sgr.nl/garantieregeling

3DGolfvakanties BV ( KVK 33249634 ) is aangesloten bij De Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag  naar www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling